Zásady ochrany osobních údajů

S odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře na mé služby či výrobky potvrzujete, že jste se seznámili s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. V případě, že by nastala v těchto podmínkách změna, zveřejním ji na svým internetových stránkách a zároveň vám novou verzi zašlu na email, který jste mi poskytli.

Kontaktní údaje správce jsou

Irena Šmérková,

IČO: 74108719

se sídlem Sušilova 772/7,

602 00 Brno

Nejsem plátce DPH

Email: eire@elvenlune.cz

+420 723 803 556

V textu se dozvíte:

 • 1)Za jakými účely a jakým způsobem budou vaše osobní údaje zpracovávány
 • 2)Jaké vaše osobní údaje budou zpracovávány
 • 3)Komu mohou být vaše osobní údaje předány – příjemci údajů
 • 4)Po jakou dobu budu vaše osobní údaje zpracovávat
 • 5)Jakým způsobem budou vaše údaje zabezpečeny
 • 6)Jaká máte ve vztahu k ochraně vašich osobních údajů práva

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování služeb správce podle smlouvy uzavřené s klientem. Jméno, příjmení a emailová adresa mohou být vedle toho využity k zasílání obchodních sdělení ze strany poskytovatele. Zpracování osobních údajů klienta za účelem zasílání obchodních sdělení může být kdykoliv odmítnuto. Odmítnutí nemá vliv na jiné vzájemné vztahy. E-mail s příslušnou žádostí (odmítnutím) stačí zaslat na eire@elvenlune.cz nebo jinou adresu, ze které bylo obchodní sdělení zasláno.

Rozsah zpracování osobních údajů

Když mne kontaktujete (telefonicky, emailem nebo prostřednictvím webových stránek), můžete být požádáni o uvedení určitých údajů o vás nebo vaší společnosti. Těmito údaji jsou:

 1. Při uzavření smlouvy

Při uzavření služby na mé služby jsou evidovány potřebné fakturační údaje jako jsou: jméno/název společnosti, adresa bydliště/sídla společnosti, datum narození/IČO, DIČ, číslo účtu kupujícího, emailová adresa, případně telefon a dodací adresa. Tyto osobní údaje jsou uchovávány ze zákona a v případě uzavření smlouvy není možné jejich poskytnutí odmítnout.

 1. Při zřízení registrace v e-shopu

Při zřízení registrace v e-shopu budete požádáni o sdělení vašich kontaktních údajů. Registraci v e-shopu můžete kdykoliv vypovědět, a to prostřednictvím e-mailu.

 1. Osobní údaje návštěvníků webu

Jedná se o údaje o akcích uživatelů, které slouží čistě pro statistické účely. Tyto údaje uchovává Google Analytics agregované do souhrnných čísel a není z nich možné identifikovat jednotlivce.

 1. Osoby odebírající newsletter

U osob odebírajících newsletter je uchováván email, a to prostřednictvím služby Mailchimp. Z odebírání newsletteru se můžete kdykoliv odhlásit, a to prostřednictvím emailu.

Příjemci osobních údajů

Vaše údaje mohou být předány níže vyjmenovaným subjektům. Dbáme na to, aby byly předány vždy pouze ty údaje, které vyžaduje zákon nebo, které jsou v dané situaci potřebné:

 • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
 • Třetí strany podílející se na dodání zboží, služeb na základě smlouvy (Česká pošta)
 • Bankovní společnosti podílející se na příjmu plateb (Fio banka, mBank)
 • Poskytovatelé a provozovatelé e-shopu a jeho údržby (Opencart)
 • Společnosti zajišťující marketingové služby služby (Facebook, Instagram, LinkedIn, MailChimp, Pinterest, Google, Google Analytics).
 • Služba třetí strany nezbytná pro realizaci bezkontaktních plateb, a to platební brána Stripe.

Správce může předávat osobní údaje také do třetích zemí (tj. do zemí mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb (Facebook, Instagram, LinkedIn, MailChimp, Google) a analytických služeb (Google analytics).

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, tj. po celou dobu platnosti této smlouvy a po jejím skončení po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a mnou a podle požadavků daňových předpisů.

V případě marketingu pak po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Zabezpečení vašich osobních údajů

Prohlašuji, že jsem přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení vašich osobních údajů. Přijala jsem opatření k zabezpečení datových úložišť a také úložišť osobních údajů v listinné podobě. Prohlašuji, že k vašim osobním údajům mají přístup pouze mnou pověřené osoby.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Máte také právo na to, abychom opravili bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. Neúplné osobní údaje máte právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá. Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů vám dává možnost získat osobní údaje, které jste správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů mají klienti, kteří se zaregistrovali na našich webových stránkách, ale doposud nevyužili našich služeb (neobjednali si u nás žádnou službu). Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní u klientů, kteří u nás objednali některou ze služeb, jelikož osobní údaje klienta jsou pak zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním. V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů, může podat stížnost na mou emailovou adresu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů: (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Tyto zásady osobních údajů nabývají účinnosti dnem 11.11.2021